یکشنبه 21 مرداد 1397  09:25 ق.ظ
توسط: درسا م

برای دریافت کد اقتصادی ابتدا باید مراحل تشکیل پرونده مالیاتی طی شود و تعیین حوزه مالیاتی صورت بگیرد که تحویل مدارک بر اساس حوزه مالیاتی متفاوت می باشد.

 گام اول: تشکیل پرونده مالیاتی

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی

    ابتدا بایستی برای مالیات عملکرد تشکیل پرونده دهید.

    پیش ثبت نام کد اقتصادی در تارنمای tax.gov.ir انجام دهید.

    تشخیص حوزه مالیاتی و ممیز با توجه به آدرس، توسط کارشناسان حقوقی زبده ثبت شرکت فکر برتر صورت می گیرد.

    پیش ثبت نام ارزش  و تحویل مدارک

    دریافت شماره پرونده و کد واحد مالیاتی ارزش افزوده و پس از ارجاع پرونده  توسط وکلای حرفه ای ثبت شرکت فکر برتر با مراجعه به حوزه ارزش افزوده مربوطه

    پس از دریافت تمامی شماره پرونده ها لازم است آنها را در سامانه ثبت نام کد اقتصادی وارد نمایند تا ثبت نام کد اقتصادی تکمیل شود

 گام دوم: تعیین حوزه مالیاتی

نحوه تعیین حوزه مالیاتی

با مراجعه به یکی از ادارات دارایی و دادن آدرس خود حوزه و ممیز خود را پیدا کنید

 گام سوم: تهیه مدارک با توجه حوزه مالیاتی

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی

حوزه مالیاتی غرب

    اصل مدارک ثبتی : شرکت با مسئولیت محدود

    آگهی تاسیس ، تغییرات
    اساسنامه 
    تقاضا نامه – شرکتنامه

شرکت سهامی خاص :

    آگهی تاسیس ، تغییرات
    اساسنامه 
    اظهارنامه                     

2-کپی برابر با اصل مدارک هویتی مدیران ( شناسنامه – کارت ملی )2-

3- اجاره نامه رسمی با کد رهگیری یا سند مالکیت به نام شرکت( یا سند مالکیت به نام یکی از اعضای هیئت میره باشد ضمنا سند حتما باید تک برگی باشد در غیر اینصورت اگر سند دفترچه ای است باید همرا با پایان کار باشد)
4- وکالتنامه شرکتی ( موکل : شرکت            وکیل :  نماینده موسسه فکر برتر)
5- قبض تلفن ( بدون مغایرت کد پستی با آخرین آگهی و اجاره نامه یا سند )
6- تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
7- گواهی امضاء (ترجیها گواهی امضاء در خود دفترچه مالیاتی تنظیم شود)
7- مهر شرکت
8- پرداخت 2 در هزار سرمایه شرکت
9-انجام بازدید از سوی ممیز مالیاتی ( امکان تسهیل بازدید از سوی موسسه در بعضی مواقع مقدور است )
10-آدرس شرکت باید دارای ظاهر اداری باشد.


حوزه مالیاتی شرق

1- کپی مدارک ثبتی : شرکت مسئولیت محدود

     آگهی تاسیس ، تغییرات
    اساسنامه 
     تقاضا نامه – شرکتنامه

        شرکت سهامی خاص                     

    آگهی تاسیس ، تغییرات
    اساسنامه 
    اظهارنامه

2- کپی برابر با اصل مدارک هویتی مدیران ( شناسنامه – کارت ملی )
3-  اجاره نامه رسمی با کد رهگیری یا سند مالکیت به نام شرکت یا سند مالکیت به نام یکی از اعضای هیئت میره باشد ضمنا سند حتما باید تک برگی باشد در غیر اینصورت اگر سند دفترچه ای است باید همرا با پایان کار باشد و کپی مدارک هویتی مالک
4- وکالتنامه شرکتی ( موکل : شرکت                وکیل :  نماینده موسسه )
5- قبض تلفن ( بدون مغایرت کد پستی با آخرین آگهی و اجاره نامه یا سند )
6 - تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
7- گواهی امضاء (ترجیها گواهی امضاء در خود دفترچه مالیاتی تنظیم شود)
7- مهر شرکت
8-انجام بازدید از سوی ممیز مالیاتی
9-آدرس شرکت باید دارای ظاهر اداری باشد.
 

حوزه مالیاتی مرکز

1- کپی مدارک ثبتی :  شرکت با مسئولیت محدود :

    آگهی تاسیس ، تغییرات
    اساسنامه 
    تقاضا نامه – شرکتنامه

شرکت سهامی خاص :

    آگهی تاسیس ، تغییرات
    اساسنامه 
    اظهارنامه

2- کپی برابر با اصل مدارک هویتی مدیران ( شناسنامه – کارت ملی )
3- اجاره نامه رسمی با کد رهگیری یا سند مالکیت به نام شرکت( یا سند مالکیت به نام یکی از اعضای هیئت میره باشد ضمنا سند حتما باید تک برگی باشد در غیر اینصورت اگر سند دفترچه ای است باید همرا با پایان کار باشد)
4- وکالتنامه شرکتی ( موکل : شرکت            وکیل :  نماینده موسسه فکر برتر)
5- قبض تلفن ( بدون مغایرت کد پستی با آخرین آگهی و اجاره نامه یا سند )
6- تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
7- گواهی امضاء (ترجیها گواهی امضاء در خود دفترچه مالیاتی تنظیم شود)
7- مهر شرکت
8-انجام بازدید از سوی ممیز مالیاتی
9-آدرس شرکت باید دارای ظاهر اداری باشد.

حوزه مالیاتی شمال

- کپی مدارک ثبتی :
شرکت با مسئولیت محدود :

    آگهی تاسیس ، تغییرات
    اساسنامه 
    تقاضا نامه – شرکتنامه

 شرکت سهامی خاص :

    آگهی تاسیس ، تغییرات
    اساسنامه
    اظهارنامه

2- کپی برابر با اصل مدارک هویتی مدیران ( شناسنامه – کارت ملی )
3- اجاره نامه رسمی با کد رهگیری یا سند مالکیت به نام شرکت( یا سند مالکیت به نام یکی از اعضای هیئت میره باشد ضمنا سند حتما باید تک برگی باشد در غیر اینصورت اگر سند دفترچه ای است باید همرا با پایان کار باشد)
4- وکالتنامه شرکتی ( موکل : شرکت            وکیل :  نماینده موسسه فکر برتر)
5- تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
6- گواهی امضاء (ترجیها گواهی امضاء در خود دفترچه مالیاتی تنظیم شود)
7- مهر شرکت
8-انجام بازدید از سوی ممیز مالیاتی
9-آدرس شرکت باید دارای ظاهر اداری باشد.
در این حوزه باید از کلیه مدارک یک سری کپی گرفته شده  برابر بااصل شد حتی مدارک ثبتی شرکت

در این حوزه ممکن است گرفتن کد اقتصادی منوط به حضور خود مالک ملک نیز باشد

حوزه مالیاتی شمیرانات و شهر ری

کپی مدارک ثبتی : شرکت مسئولیت محدود :

    آگهی تاسیس ، تغییرات
    اساسنامه 
    تقاضا نامه – شرکتنامه
                                

 شرکت سهامی خاص :

    آگهی تاسیس ، تغییرات
    اساسنامه 
    اظهارنامه

2- کپی برابر با اصل مدارک هویتی مدیران ( شناسنامه – کارت ملی )
3- اجاره نامه رسمی با کد رهگیری یا سند مالکیت به نام شرکت( یا سند مالکیت به نام یکی از اعضای هیئت میره باشد ضمنا سند حتما باید تک برگی باشد در غیر اینصورت اگر سند دفترچه ای است باید همرا با پایان کار باشد)
4- وکالتنامه شرکتی ( موکل : شرکت            وکیل :  نماینده موسسه فکر برتر)
5- قبض تلفن ( بدون مغایرت کد پستی با آخرین آگهی و اجاره نامه یا سند )
6- تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
7- گواهی امضاء (ترجیها گواهی امضاء در خود دفترچه مالیاتی تنظیم شود)
7- مهر شرکت
8-انجام بازدید از سوی ممیز مالیاتی ( امکان تسهیل بازدید در این حوزه وجود دارد)
9-آدرس شرکت باید دارای ظاهر اداری باشد.
 

حوزه مالیاتی جنوب

1- کپی برابر با اصل مدارک ثبتی : شرکت مسئولیت محدود :

    آگهی تاسیس ، تغییرات
    اساسنامه
    تقاضا نامه – شرکتنامه

  شرکت سهامی خاص :

    آگهی تاسیس ، تغییرات
    اساسنامه 

2- کپی برابر با اصل مدارک هویتی مدیران ( شناسنامه – کارت ملی )
3- اجاره نامه رسمی با کد رهگیری یا سند مالکیت به نام شرکت( یا سند مالکیت به نام یکی از اعضای هیئت میره باشد)
4-کپی سند مالکیت و بنچاق سند و پایان کار ملک
4- وکالتنامه شرکتی ( موکل : شرکت            وکیل :  نماینده ثبت شرکت فکر برتر)
5- قبض تلفن ( بدون مغایرت کد پستی با آخرین آگهی و اجاره نامه یا سند )
6- تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
7- گواهی امضاء (ترجیها گواهی امضاء در خود دفترچه مالیاتی تنظیم شود)
7- مهر شرکت
8-انجام بازدید از سوی ممیز مالیاتی
9-آدرس شرکت باید دارای ظاهر اداری باشد.


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 21 مرداد 1397
نظرات()   
   
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها

نکاتی راجع به شرکتهایی که فعالیت ندارند ..........پنجشنبه 25 مرداد 1397

سه گام مهم قبل از دریافت کد اقتصادی..........یکشنبه 21 مرداد 1397

از ثبت برند مداد رنگی چه می دانید ؟ ..........یکشنبه 21 مرداد 1397

انحلال به تصمیم مجمع عمومی..........پنجشنبه 4 مرداد 1397

درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده..........سه شنبه 2 مرداد 1397

نحوه انتشار اوراق قرضه پس از ثبت شرکت سهامی عام..........سه شنبه 2 مرداد 1397

آشنایی با شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود به عنوان دو قالب ثبتی متداول..........سه شنبه 2 مرداد 1397

شرکت سرمایه، شخص و مختلط چیست ؟..........سه شنبه 2 مرداد 1397

دسیسه وتقلب در استعمال علامت تجاری ثبت شده و مجازات های مربوط به آن..........سه شنبه 2 مرداد 1397

حداقل تعداد اعضاء در انواع مختلف تعاونی ها..........سه شنبه 2 مرداد 1397

شرایط وآثار تجزیه شرکت های تجاری..........سه شنبه 2 مرداد 1397

ثبت شرکت معماری..........سه شنبه 2 مرداد 1397

کسانی که نمی توانند به سمت بازرس شرکت انتخاب شوند..........سه شنبه 2 مرداد 1397

سایتهای برتر..........یکشنبه 10 تیر 1397

شرایط ماهوی و شکلی شرکت سهامی خاص..........دوشنبه 4 تیر 1397

همه پستها